Rządowe środki na działania na rzecz seniorów i dzieci

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stworzyło programy, które mają wspierać działania na rzecz seniorów oraz dzieci. Spółdzielnie socjalne nie muszą już liczyć jedynie na Europejski Fundusz Społeczny czy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Rządowy program „Maluch”, choć wciąż mało popularny, jest najatrakcyjniejszy jeśli chodzi o wsparcie placówek z usługami dla dzieci. Istnieje także kilka programów, które przewidują dofinansowanie podmiotów chcących utworzyć lub rozbudować placówkę świadczącą usługi dla osób starszych.

MALUCH

Z dofinansowania w ramach „Malucha” korzystają spółdzielnie pragnące wzmocnić społeczny wymiar swojej działalności oraz zwiększyć swój potencjał jako przedsiębiorstwa. Program posiada cztery moduły: pierwszy odpowiada za powstawanie nowych placówek opieki nad dziećmi, drugi i trzeci za wsparcie i powiększanie już istniejących, a czwarty skierowanych jest do uczelni lub współpracujących z nimi podmiotów, które prowadzą miejsca opieki nad najmłodszymi. Spółdzielnie socjalne interesować będzie moduł trzeci i w jego ramach możliwość dofinansowania działania funkcjonującej placówki. Środki można otrzymać na rozbudowę żłobka, przedszkola czy sali zabaw oraz na dofinansowanie miesięcznych opłat. Na dotacji korzystają zatem rodzice, którym obniża się koszt pozostawienia pociechy w placówce (płacą do 400 zł miesięcznie mniej), przez co spółdzielnia staje się atrakcyjniejszym wyborem spośród konkurencyjnych ośrodków. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia oferty oraz więcej informacji: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2015/ogloszenie-o-konkursie/.

ASOS

Charakter opieki nad osobami starszymi definiują i określają Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020. Według nich środki przeznaczane na dofinansowanie działań na rzecz seniorów mają wspierać ich w ponownym włączeniu się w nurt życia społeczności i w prowadzeniu satysfakcjonującego oraz samodzielnego, nieskazanego na pomoc innych, życia. W politykę tę wpisuje się Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 (ASOS): kompleksowy projekt zakładający przedsięwzięcia na rzecz osób dojrzałych, w tym przede wszystkim takie, w które zaangażowani są sami zainteresowani. Ramowe i ogólne cele programu, jakimi są poprawa jakości życia seniorów i ochrona ich prawa do godnej starości, wyznaczają konkretne działania.

Budżet programu wynosi 280 mln zł, a więc 40 mln na każdy rok. Podmioty uprawnione do korzystania ze środków ASOS to obok m.in. organizacji pozarządowych i kościelnych także spółdzielnie socjalne. Przyznawanie dotacji odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert. Szczegółowe informacje o programie w broszurze: https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/.

Senior-WIGOR

Wspomniany program rozdysponowuje środki na powstawanie i wyposażanie domów seniora. Jednostka samorządu terytorialnego ma możliwość uzyskać dotację w wysokości 80% kosztów utworzenia placówki (nie więcej jednak niż 250 tys. zł). Inne podmioty, w tym spółdzielnie socjalne, będą mogły być partnerami samorządów lub otrzymywać od nich zlecenia na stworzenie tego rodzaju ośrodków. Do 2020 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 370 mln zł na zakładanie dziennych domów seniora oraz wsparcie i rozbudowę już istniejących. W samym 2015 r. ma powstać ok. 100 takich miejsc. W istniejącej placówce z budżetu państwa będą refundowane w 1/3 koszty utrzymania seniora w domu dziennym (nie więcej niż 200 zł miesięcznie). W ramach programu powstaną Dzienne Domy Senior-WIGOR oraz Kluby Senior-WIGOR przeznaczone dla osób w wieku powyżej 60 lat i nieaktywnych zawodowo. Placówki będą zapewniać m.in usługi edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, sportowe i terapii zajęciowej. Preferowane będą oferty z gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich o niskich dochodach na jednego mieszkańca i wysokim odsetku seniorów w ogólnej liczbie mieszkańców gminy. Wstępne czynności związane z programem ruszą na przełomie kwietnia i maja. Wybór ofert nastąpi w czerwcu 2015 r.